Het ontstaan van Heerenveen

Kruiskerk

Wanneer we het ontstaan van de plaats Heerenveen willen nagaan, is het onvermijdelijk dat we de historie van de Veencompagnie, die hier actief was, onder ogen zien.

De grote namen van die Compagnie waren Dekema, Cuyck en Foeyt(s) [uitspraak waarschijnlijk "vooit(s)"] en van die drie was de eerste voor ons doel de meest belangrijke. Dr. Pieter Hettes van Dekema, wonende te Jelsum op Dekema State, was een kleinzoon van de bekende Juw van Dekema, de laatste Friese potentaat of "onderkoning". Hij was grietman van Baarderadeel en sinds 1538 raadsheer van het Hof van Friesland - het hoogste rechtsprekende college. Hij was gehuwd met Catharina van Loo, dochter van de rentmeester-generaal en zuster van diens opvolger Boudewijn van Loo. Hij bezat twee hoven in Oudehorne en zijn neef had bezittingen in Kortezwaag, maar die waren vrij waardeloos zolang er geen vervening zou plaatsvinden. Daar kwam verandering in.....

Lees het volledige artikel........

Ontstaan Werkgroep Oud Heerenveen

Na de oprichting van Museum Willem van Haren werd onder leiding van directeur Herman Aarts gestart met de professionele beschrijving van de collectie van de voormalige Oudheidkamer. Eind 1984 startte Dick Bunskoeke, een werkloze historicus, als vrijwilliger met het nader beschrijven van de bibliotheek en afbeeldingen van het museum.

Werkgroep Oud-Heerenveen log

In de jaren daarna werd steeds meer de behoefte gevoeld om het verleden van Heerenveen te documenteren en uit te dragen, niet alleen ten behoeve van de museumcollectie maar ook omdat er steeds meer historische plekken verdwenen uit het centrum. Uiteindelijk leidde dit op 8 december 1986 tot een voorstel van Dick om hiervoor een werkgroep van de Vereniging van Vrienden in te stellen. Op 13 januari 1987 werd dit plan door de vereniging goedgekeurd.

Er kwamen 36 belangstellenden naar de eerste bijeenkomst met een lezing over het ontstaan van Heerenveen die op 21 januari 1987 was belegd. Spontaan vormde zich toen een kerngroep, die het onderzoeken en documenteren actief ter hand namen. Dick Bunskoeke en David Hartsema zorgden maandelijks bij toerbeurt voor een lezing over de geschiedenis van Heerenveen.

Een belangrijke doelstelling was ook het te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen. In de loop van de tijd heeft de groep zich meer en meer ontwikkeld als uitvoerder van taken voor het museum, b.v. inventarisering documenten, totstandkoming van de maquette. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van de cultuurhistorie en monumenten met de nodige bezorgheid en betrokkenheid gevolgd.

Lees meer over de Werkgroep Oud-Heerenveen

Werkgroep Oud-Heerenveen (WOH)
Aanwezig iedere dinsdag 9 - 12 uur in Museum Heerenveen:
Minckelersstraat 11, 8442 CE, Heerenveen
telefoon.: 0513-623408
Postadres: Postbus 166, 8440 AD Heerenveen,
Email: info@werkgroepoudheerenveen.nl
WOH privacy verklaring
Meer informatie over onze organisatie
Vrijwilliger worden bij de Werkgroep ? Lees er hier meer over...

Historische rondleidingen
Opgave voor alle rondleidingen:
Aan de balie van het Museum / VVV-Heerenveen
Telefonisch 0513-625555
E-mail: balie@heerenveenmuseum.nl
Kosten van deelname: € 5, -, donateurs halve prijs
Meer informatie over de rondleidingen.