Stichting

De Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen is ontstaan op 14 februari 2012 en is voortgekomen uit de Werkgroep Oud-Heerenveen, opgericht in januari 1987. Gedurende 25 jaar heeft de Werkgroep gefunctioneerd onder de vleugels van de Vrienden van het Museum Willem van Haren. Haar doelstellingen en werkwijze zijn vastgelegd in statuten en een huishoudelijk reglement. Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden die algemeen lid zijn. Zij komt maandelijks ter vergadering bijeen. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit de actieve leden van de Werkgroep. Deze leden komen iedere dinsdagmorgen bijeen in de bibliotheek van Museum Willem van Haren om haar taken, voortvloeiend uit de doelstellingen van de stichting, uit te voeren. Tevens zijn er op dinsdagmiddag twee leden aanwezig in het Historisch Informatiepunt in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein.

Voor bijzondere activiteiten kan de stichting projectgroepen instellen.

 

Beleidsnotitie Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen (2015-2016)

1.        Inleiding:

De Werkgroep Oud-Heerenveen  (WOH) vormde 25 jaar lang een onderdeel van de Vereniging van Vrienden van Museum Willem van Haren. Uit naam van de Vrienden verrichtte zij tal van taken voor Museum Willem van Haren, zoals archivering, digitalisering, advisering etc. De Werkgroep doet dit tot de dag van vandaag nog steeds. In de loop van 25 jaar kwamen er taken bij die niet onder de noemer van de werkzaamheden van Museum Willem van Haren vielen.  Hierbij kunt u denken aan historische rondleidingen, inventariseren van monumentale panden en het geven van adviezen m.b.t. inrichting van de publieke ruimte vanuit een historisch perspectief. Deze taken leidden tot regelmatig overleg met de Gemeente Heerenveen, waarbij dan echter een juridische status van de Werkgroep ontbrak. Deze status is bij de oprichting van de stichting verkregen.

2.       Stichting:

De juridische status is op veertien februari 2012, 25 jaar na haar oprichting als werkgroep, gerealiseerd in een stichting,  genaamd  “Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen”. De oprichting van de stichting is de aanleiding voor het formuleren van een beleidsplan. Dit moet antwoord geven op de vragen: Wat is de doelstelling van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen en welke taken horen daarbij? Dit beleidsplan hoopt daar een paar handvatten aan te geven.

3.       Doelstelling:

De WOH is een stichting die het cultureel erfgoed mede wenst te bewaren dan wel onder de aandacht wil brengen. Dat doet zij op selectieve wijze zowel in materiële zin als in immateriële zin. Wat het materiële aspect betreft, concentreert de aandacht van de Werkgroep zich op gebouwen en objecten van historische betekenis. Voor de immateriële zaken gaan de gedachten uit naar overgeleverde verhalen over bijzondere mensen, cultuurwetenschappelijke uitingen, stedenbouwkundige ontwikkelingen van de plaats en de plaatselijke geschiedenis in al haar facetten. Dit laatste vormt dan ook de basis van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen.

4.       Geschiedenis:

De geschiedenis leert ons dat er periodes zijn waarbij de hang naar het verleden groter is dan de zgn. perspectiefvol wenkende toekomst en omgekeerd waarbij er in een tijdsgewricht al het oude overboord wordt gezet. In het algemeen willen wij graag elementen uit het verleden bewaren, het geeft ons vastigheid, daar waar wij vandaan komen en hoe onze voorouders in die tijd hebben gestaan. Achteraf oordelen we vaak hoe het had gemoeten. We zien nu dat de afbraak van zowel de watertoren als ook van het postkantoor een foute beslissing is geweest. De kunst is om de juiste balans te ( willen) vinden en de Werkgroep wil in de discussie hierover een rol spelen.

5.       Museum Willem van Haren:

Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Museum Willem van Haren, die enerzijds de werkzaamheden omvat die de Werkgroep voor het museum doet en anderzijds de faciliteiten benoemt die de Werkgroep van het museum ontvangt. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van de bibliotheek met haar zeer oude en waardevolle boeken.

6.       Openbare Bibliotheek:

Er is tevens een samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek in Heerenveen, Museum Willem van Haren en de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen om de bovenaangehaalde erfgoed onderwerpen (zie punt 3. Doelstelling) nader uit te lichten in het zgn. “Historisch Informatie Punt” kortweg HIP. Het HIP is een ruimte op de eerste etage van de Openbare Bibliotheek te Heerenveen,  vrij toegankelijk voor het publiek. De Werkgroep heeft daarbij de taak om gedurende het jaar hier enkele historische tentoonstellingen in te richten. Daarnaast houdt zij hier ZITTING op de dinsdagmiddag( behalve tijdens de zomermaanden juli en augustus). Deze zitting is bedoeld om informatie te verstrekken over historische aspecten van de Gemeente Heerenveen, en om te trachten persoonlijke vragen te beantwoorden, waarbij de Werkgroep ook zelf, via de contacten met het publiek, informatie kan ontvangen. De bibliotheek stelt de ruimte ter beschikking en het museum verleent assistentie bij het inrichten van de tentoonstellingen, daarnaast verleent de bibliotheek de nodige informatie als de Werkgroep niet aanwezig is.

7.       Taken:

De stichting Werkgroep Oud-Heerenveen richt zich op de historie van Heerenveen in de breedste zin en in het bijzonder op:

a.       Bouwhistorie ( monumenten en historisch dorpsgezicht)

b.      Educatie

c.       Werkzaamheden voor Museum Willem van Haren

d.      Boekwerken en andere publicaties over de historie van Heerenveen

e.      Historische rondleidingen

f.        Adviezen en onderzoek

g.       Archeologie ( bodemschatten) en historische geografie ( het cultuurlandschap)

Op het punt BOUWHISTORIE houdt de Werkgroep zich bezig met de bebouwde omgeving. Te denken valt aan landgoederen, voorname behuizingen, huizen, tuinen, bruggen, sluizen, kerken en schansen. In dit kader verzorgt de Werkgroep historische rondleidingen door Heerenveen en Oranjewoud.

EDUCATIE is gericht op scholen, waarbij in verschillende trajecten de historie van de plaats in beeld wordt gebracht.

WERKZAAMHEDEN voor Museum Willem van Haren. Deze zijn beschreven onder punt 1 ( inleiding).

BOEKWERKEN en andere publicaties, waaronder het orgaan van de Werkgroep “De Veenbrief”, kunnen d.m.v. oude verhalen, gebeurtenissen en belevenissen inzicht geven in het verleden.

HISTORISCHE RONDLEDINGEN  zowel door Heerenveen als door Oranjewoud  worden al jaren door de Werkgroep verzorgd. Voor Oranjewoud worden ook fietstochten georganiseerd. De website van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen ( www. werkgroepoudheerenveen.nl) geeft hiervan een actueel overzicht.

ADVIEZEN en onderzoekgegevens worden verstrekt aan instanties en personen in het belang van deze instanties en personen maar ook in het belang van de Werkgroep.  

ARCHEOLOGIE is gericht op onderzoek naar bodemschatten en wordt niet als zelfstandige taak gezien. Hiervoor is er samenwerking met het Archeologysk Wurkferbân  Er is vaak een verweving van dit punt met de punten a en b.

HISTORISCHE GEOGRAFIE richt zich op het bestuderen  en verklaren van oude kaarten m.b.t. wegen, waterlopen, kanalen en vaarten. Deze zijn voor Heerenveen van groot belang geweest bij haar ontstaan.

8.       Werkwijze:

De manier van werken voor de verschillende taakgebieden loopt via een drietal lijnen:

1.       Verkennen

2.       Bewaren

3.       Doorgeven

Met VERKENNEN worden alle activiteiten bedoeld die nodig zijn om relevante kennis op te bouwen. Te denken valt aan het spitten in archieven, het volgen van de plaatselijke politiek, het raadplegen van externe deskundigheid, verkennen van bebouwing en omgeving op elementen die cultuurhistorische waarde hebben e.d.

Met het BEWAREN sluiten we aan bij archivering, maar ook bij bestemming- en bouwplannen, de inbreng van een zienswijze over monumenten en het inbrengen bij de gemeente van elementen uit landschap en bebouwing met cultuurhistorische waarden.

Met het DOORGEVEN bedoelen wij het direct richten van informatie aan de inwoners van de gemeente en aan belangstellenden daarbuiten via presentaties, het publiciteitsorgaan van de Werkgroep “ De Veenbrief” en de website.

Bij het doorgeven van kennis is het educatie traject van belang. Wat geven we door aan waarde uit vroegere tijden en uit recenter tijd?

9.       Het bestaansrecht van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen

Bovenstaand ( punt 4) is al iets gezegd over het teloor gaan van beeldbepalende gebouwen. In het verleden werd er al wel actie ondernomen als er weer iets werd gesloopt. Vaak kwamen die acties te laat op gang en verzandden dan in bezwaarschriften die niet het gewenste effect met zich brachten. De Werkgroep tracht nu via ( voor) overleg met de Gemeente Heerenveen bepaalde ontwikkelingen te beïnvloeden. Recente voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van de Compagnonsstraat\Van Dekemalaan, het Amelius van Oenemapark en de reconstructie van Nieuwburen en Heideburen. In deze gevallen weegt de kennis van de historie zwaar in de ontwikkeling van plannen. Het is dan ook goed dat er een organisatie is, die die kennis wel in huis heeft. In het algemeen weegt het feit van kennis en kennisoverdracht zwaar en juist daarin kan de Werkgroep een belangrijke speler zijn.

10.   Samenwerking:

De Werkgroep Oud-Heerenveen wil graag samen optrekken met andere organisaties, afhankelijk van de beoogde doelstelling. Te denken valt aan:

 Andere historische verenigingen in de Gemeente Heerenveen en daarbuiten.

Wijkverenigingen om iets te laten zien over de geschiedenis van hun wijk.

Gemeente Heerenveen op cultureel historisch vlak ( Open Monumentendag, QR code op monumentale panden en de officiële ontvangst van nieuwe inwoners van de Gemeente Heerenveen).

Museum Willem van Haren ( organiseren van lezingen en educatie in samenwerking met het onderwijs)

Openbare Bibliotheek Heerenveen.

11.   Media:

Het zoeken naar publiciteit is een belangrijk uitgangspunt voor de Werkgroep om haar doelstelling vorm te geven, hierbij staat de bewustmaking van de historie centraal.

De Werkgroep Oud-Heerenveen zal wat de publiciteit betreft naar buiten treden met o.a.

 Het magazine “De Veenbrief”.

De website van de Werkgroep ( www. werkgroepoudheerenveen.nl).

De  Heerenveense Courant en andere media.

 

     27.11.2012

Organisatiestructuur Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen

Overeenkomstig haar statuten richt de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen zich onder andere op het versterken van historische waarden en kennis over en van de plaats Heerenveen, door onder meer;

A.  historisch onderzoek in het algemeen en in het bijzonder in relatie tot tentoonstellingen in het Historisch Informatie Punt ( HIP )

B.  het houden van bijeenkomsten, voordrachten en excursies;

C.  het uitgeven van een periodiek orgaan met verslagen van lezingen en wetenswaardigheden;

D.  het organiseren van (historische) wandelingen en fietstochten in en rond Heerenveen;

E.  het geven van adviezen en informatie aan instanties en personen;

F.  het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumentaal en beeldbepalende panden;

G.  het inventariseren van bouw en kunstwerken en natuurlijke objecten,door middel van beschrijving, opmeting, tekening, foto's, dia's, film en

     andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbetstaan daarvan wordt bedreigd.

H.  het volgen van planologische ontwikkeling in Heerenveen, voor zover dit betrekking heeft op het oude centrum van Heerenveen;

 I.   werkzaamheden voor het Museum Willem van Haren o.a. archivering, fotoregistratie, educatie;

J.   het organiseren van tentoonstellingen in het HIP;

K.  het verstrekken van voorlichting en andere diensten in het HIP.

In het kader van het functioneren van de stichting wordt gekozen om de diverse taken zoals die boven staan vermeld in commissies onder te brengen met de insteek de doelstelling optimaal te benutten. Een en ander dient echter, al naar urgentie, geleidelijk zijn beslag te krijgen.

Eén en ander betekent :

ad  A: dat er een commissie zal worden gevormd om dit punt nader uit te werken en te begeleiden;

ad  B: dat de voorzitter de verantwoordelijkheid heeft, bijgestaan door de door hem aangezochte personen uit de adviesraad;

ad  C:  dat  er een commissie zal worden gevormd voor de redactie en vormgeving van “De Veenbrief” en overige publicaties;

ad  D:  dat dit valt onder de verantwoordelijkheid van het gidsenteam;

ad  E:  dat de personen die hiertoe zijn aangewezen, verantwoordelijk zijn voor de adviezen en informatie aan personen en instanties;

ad  F, G en H: deze zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de commissie publiek  domein;

 ad  I: valt onder de verantwoordelijkheid van de commissie archivering/educatie;

 ad J: valt onder de verantwoordelijkheid van de  tentoonstellingscommissie.

Er dient een commissie te worden gevormd die de redactie van te publiceren stukken coördineert, zowel met betrekking tot de digitale als wel de traditionele media , en die  ook de website onderhoudt  en verder ontwikkelt, alsmede  contact houdt met de overige commissies over te publiceren stukken.

Alle personen ( behalve die extern zijn aangezocht en daartoe expliciet zijn gevraagd), die op één of andere manier betrokken zijn bij de adviesraad dan wel zitting hebben in een commissie gevormd uit de adviesraad, dienen donateur van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen te zijn.                                    .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              .