Het bestuur van de Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen is als volgt:

vacature voorzitter
I.Hoekstra secretaris
P.J. Offringa penningmeester
H.Edens algemeen lid
K.Peereboom algemeen lid

  

  

 Wettelijk vereiste informatie voor de ANBI status van de betreffende stichting.

foto bij jv 2016

STICHTING 
WERKGROEP OUD-HEERENVEEN
JAARVERSLAG
2016

Van de voorzitter
Bij het schrijven van een voorwoord voor een jaarverslag heb je soms de neiging
om alvast naar de toekomst te kijken in plaats van naar het verleden. Dan kan
het dus gebeuren dat je vindt dat je stil moet staan bij de toekomst van het
museum Heerenveen en ook bij de rol van de onafhankelijke stichting Werkgroep
Oud-Heerenveen in relatie tot dit museum.
Maar….. dit is een jaarverslag over 2016 met derhalve een terugblik op dat jaar.
U vindt verderop in dit verslag een overzicht van activiteiten die het afgelopen
jaar door verschillende commissies van de stichting Werkgroep Oud-Heerenveen
zijn georganiseerd.
Het bestuur van stichting Werkgroep Oud-Heerenveen prijst zich gelukkig met
deze activiteiten en met de onderlinge samenwerking tussen de commissies.
Wel wil ik graag de ad hoc commissie die zich bezig hield met de realisatie van
het fotoboek ‘Must nou es sien’, verschenen in december 2016, extra bedanken.
Dit boek samenstellen was een grote klus. Het is een mooi boek geworden dat
niet mag ontbreken in de boekenkast van iedere rechtgeaarde Heerenveener.
Jo Geveke
Voorzitter st.Werkgroep Oud-Heerenveen.
1
Medewerkers in 2016
De Stichting heeft een bestuur van 5 leden:
Jo Geveke voorzitter
Akke Visser secretaris
Piet Offringa penningmeester
Cees Sträter lid
Klaas Peereboom lid
Het bestuur heeft tevens zitting in de Adviesraad. Daarnaast maakten onderstaande
personen, actieve leden van de werkgroep, in 2016 deel uit van deze
raad:
Grieko Dijk Alie van Dijk
Popke Gaaikema Richard Hoekstra
Jan Kamp Piet van der Land
Reg Leenes Jel Mulder
Ina van der Ploeg Itty Schouten
Els Siebers Simone van Velze
Wibbo Westerdijk Piet Wilschut
Overige vrijwilligers: Siep Bosma, Annette Buwalda, Dennis van Galen, Henk Kok,
Anne van der Laan, Reiko Keizer, Jan Prins, Anna Sijsling, Thomas Sträter, Tonny
van der Ven, Rijk Vriesinga, Gerard van der Werf.
Vergaderingen
De adviesraad heeft in 2016 negen maal vergaderd. Veelal terugkerende onderwerpen:
lezingen, rondleidingen, stedenbouwkundige plannen (Van Dekemalaan/
Compagnonsstraat, Terbandster Schans), grensleeuw, monumenten, HIP (Historisch
Informatiepunt)-zaken, fotoboek Heerenveen. Verder werden er afspraken
gemaakt m.b.t. bemensing van de stands bij de evenementen Opening Cultureel
Seizoen (3 september), Open Monumentendag (10 september), Seniorenmarkt
(1 oktober) de Historische Markt (17 december) in Jubbega.
2
HIP tentoonstellingen
Tot 7 februari 2016: Batavus ….meer dan fietsen
De tentoonstelling over Batavus loodste ons nog door de eerste maand van
2016. Veel oud-werknemers van het bedrijf kwamen een kijkje nemen.
20 januari- 26 juni 2016: Van jeugddrumband tot Marchingband
De geschiedenis van het J. H. C. van Renssenkorps. Deze tento was een boppeslach.
Op 20 januari met een Meet en Greet geopend door Aly Vergonet- van
Renssen. Ruim 100 oud-leden kwamen hier op af. Wat een feest. Ook een
groot artikel in de Leeuwarder Courant. Hulp kregen we van alle kanten. Froukje
Bakker en Annet Althuisius hielpen met de inrichting. Maar ook van Albert de
Vries, Zwier Dijkmeyer en Willem van der Vlugt kregen we verhalen en materiaal
aangeleverd. En dan nog de vele foto`s van de drumbandleden in hun uniform.
Annet Althuisius en Froukje Bakker verzorgden een lezing over de drumband
in de bieb. Ook op deze avond was er een grote opkomst.
5 juli-22 oktober 2016: Momenten uit de geschiedenis van Heerenveen
Onze zomertentoonstelling liet weer een aantal momenten uit Heerenveens
geschiedenis zien. Er was aandacht voor de periode van Thialf rond 1900, de
positie van de Terbandsterschans in de Friese Waterlinie. De samenvoeging van
de drie grietenijen die leidde tot de nieuwe gemeente Heerenveen.
Uiteraard kon de turf niet ontbreken. Hoe begon het en straatnamen in plan
Nijehaske , vernoemd naar het turfverleden, werden nader verklaard.
Tevens waren er dit keer detectorvondsten .Wat kun je dan nog veel vinden in
de grond!
1 november 2016- 18 februari 2017: De Knipe troch de jierren hinne
Met foto’s, filmpjes en voorwerpen wordt een beeld gegeven van de ontwikkeling
van De Knipe, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw is ontstaan uit
Benedenknijpe en Bovenknijpe, langs de Compagnonsvaart. De tram, scheeps-
3
hellingen, de demping van de vaart in 1968, de zuivelfabriek en de gondelvaart,
er is van alles te zien. Vanzelfsprekend ook aandacht voor de bekende Knypster
kunstschilder Jan Mankes en zijn vrouw Anne Zernike, de eerste vrouwelijke
predikant van Nederland. Naar aanleiding van deze tentoonstelling weer een
mooi stuk in de Leeuwarder Courant. Durk Zwaagstra liep met de journalist
een wandeling door het Knypster gebied. Bij het opzetten van deze tento hadden
we hulp van Durk Zwaagstra en Feito van der Wal van Kynhout.
De verhalentafel
In het HIP komt ook een touchtable oftewel een verhalentafel te staan. Daarvoor
ging een aantal HIPpers en andere belangstellenden voor uitleg naar
Drachten. Tijdens de historische markt in Jubbega kregen we uitleg van HIPleden
uit Jubbega.Zij werken al met de verhalentafel.
Ook dit jaar waren de tentoonstellingen niet te realiseren zonder de inbreng
en hulp van de Werkgroep Oud- Heerenveen, de bibliotheek, museum Heerenveen,
de gemeente en de bruikleen van derden.
De HIP tento commissie: Alie van Dijk, Jel Mulder (posters en diapresentaties),
Cees Sträter, Tonny van der Ven.
Vergaderingen Projectgroep HIP
Leden: Nynke Andringa (bibliotheek), Linda Trip (museum), Willem van der Vlugt
(HIP Jubbega), Akke Visser (Stichting Werkgroep Heerenveen)
De Projectgroep vergaderde in 2016 drie keer. Er werd onder andere gesproken
over lopende zaken, de planning van de tentoonstellingen, gezamenlijke activiteiten
in de maand van de geschiedenis, aanschaf verhalentafel voor de HIP’s in
Jubbega en Heerenveen.
4
Gidsenteam
In het jaar 2016 hebben 174 mensen deel genomen aan de reguliere
rondwandelingen door Heerenveen.
Op 7 mei startte de serie wandelingen traditiegetrouw met de Moederdag-
wandelroute door Oranjewoud. In het najaar volgden nog een
fietstocht en een wandeling door Oranjewoud. De laatst genoemde wandeling
viel door een verkeerde afspraak enigszins in het water, maar een
week later werd de schade ingehaald.
De stadswandelingen vonden niet alleen ’s avonds, maar ook ’s morgens
en ’s middags plaats. Steeds werd een bezoek gebracht op plaatsen in
Heerenveen waar ‘gewone’ mensen doorgaans niet komen. Zo werden
bezoekjes gebracht aan de panden van Kuiper Verzekeringen aan het
Breedpad en de Heerenwal, de Rooms-Katholieke kerk, de Vermaning,
Crackstate en de plafondzaal in ’t Gerecht. Ook stond Huize Voormeer
op het programma. Als laatste in 2016 werd een wandeling gemaakt
door Heerenveen-Midden en (een van de) tuinen van Le Roy aan de
Kennedylaan.
Op zaterdag 10 september deed ook de Werkgroep Oud-Heerenveen
mee aan de nationale Open Monumentendag. Het thema was dit jaar
Iconen en Symbolen. De gidsen waren deze dag in hun element: zij konden
de circa 400 bezoekers veel vertellen over iconische personen en
gebouwen. De heer Johannes Sydses Crack, die in 1647 opdracht gaf
Crackstate te bouwen, liep er ook rond met zijn gade Ansck van Lycklama.
Zij vertelden de belangstellenden onder andere over Crackstate
en de tijd waarin zij destijds leefden.
Drie weken later werd op zaterdag 1 oktober door Sportstad een
Vitaliteitsdag georganiseerd. Het Gidsenteam werd gevraagd om zowel
5
’s morgens als ’s middags twee groepen van ongeveer 20 mensen rond
te leiden. Deze dag waren er twee stadsgidsen beschikbaar, die zowel ’s
morgens als ’s middags elk een groep onder hun hoede namen.
In september hebben twee stadsgidsen tweemaal een kleine groep bewoners
van Woonzorgcentrum Mariënbosch door het centrum van
Heerenveen rondgeleid. Deze rondleidingen zijn zo bijzonder doordat
de deelnemers zelf ook veel over dit stukje Heerenveen kunnen vertellen.
In Heerenveen-Noord zijn drie lezingen gehouden over de Florabuurt.
Eén lezing dreigde te lang uit te lopen, zodat werd besloten het resterende
deel op een andere avond te behandelen.
Het gidsenteam verzorgt niet alleen reguliere rondleidingen, maar vertelt
ook groepen op aanvraag de verhalen en laat de bijzondere plekken van
Heerenveen zien. In 2016 hebben elf groepen van deze mogelijkheid gebruik
gemaakt, waaronder een groep leden van de RABObank. En zo
komt de telling van het aantal deelnemers van rondwandelingen in 2016
op 376.
Samenwerking en Contacten
De werkgroep werkte ook in 2016 weer samen met Museum Heerenveen en
de Openbare Bibliotheek, met name bij de werkzaamheden t.b.v. de tentoonstellingen
in het Historisch Informatiepunt. Met het museum stonden we samen
op diverse markten.
Wij onderhielden contacten met verenigingen en stichtingen op het terrein
van historie en cultuur in onze gemeente. Met andere historische verenigingen
in de provincie was eveneens contact en werden tijdschriften uitgewisseld. Het
gaat daarbij om verenigingen in Leeuwarden (Historisch Centrum Leeuwarden),
Sneek, Joure, Wolvega en Drachten.
6
Website/ Facebook
Onze website werd goed bezocht, vooral de “Foto’s met verhaal” werden veel
bekeken/gelezen. Wij kregen geregeld reacties van mensen met opmerkingen
n.a.v. deze foto’s. Wibbo Westerdijk zorgt voor nieuwe afleveringen van “Foto’s
met verhaal”. Foto’s betreffende Heerenveen uit het archief van Museum Heerenveen
worden uitvoerig besproken. Daar gaat veel speurwerk aan vooraf.
Men weet ons in toenemende mate te vinden. Veel vragen om informatie kwamen
binnen, b.v. over voorouders die in Heerenveen hebben gewoond, gebeurtenissen,
gebouwen e.d. Ook kregen wij geregeld een vraag voor het houden
van lezingen e.d. Wij ervaren de wisselwerking tussen de bezoekers van onze
site en de werkgroep als zeer positief. Verder werd op onze site weer alle actuele
informatie van de werkgroep gepubliceerd, over onze organisatie en onze
activiteiten (o.a. lezingen, rondwandelingen).
Wij waren in 2016 weer actief op Facebook: er is veel belangstelling voor het
verleden van Heerenveen. Wij spelen hierop in door onze doelstelling en activiteiten
via deze weg kenbaar te maken.
Activiteiten
Opening Cultureel Seizoen
3 september vond de opening van het Cultureel Seizoen plaats. We hadden
een gezamenlijke stand met het museum op het Gemeenteplein. Er was veel
belangstelling.
Seniorenmarkt
1 oktober nam de werkgroep deel aan de Seniorenmarkt . We hadden een
stand aan de Lindegracht. Een redelijk aantal bezoekers liet zich bij onze stand
informeren over de werkzaamheden van de werkgroep en dat leverde een aantal
nieuwe donateurs op. Ook werden er verscheidene exemplaren van de
Veenbrief verkocht .
7
Historische Markt
Na twee voorgaande edities in Museum Heerenveen vond de markt nu in
dorpshuis De Kompenije in Jubbega plaats. Historische verenigingen uit onze
gemeente, waar onder wij, presenteerden zich daar op 17 december. Het was
gezellig en druk. De verhalentafel van het HIP in Jubbega trok veel bekijks.
Lezingen
26 januari Geurt van der Weg
Over molens
29 maart Henk Kok/ Klaas Peereboom
De Florabuurt
29 september Bert Jonker
Het Ambacht en zijn bedrijf
11 oktober Peter Paul Hattinga Verschure
Een wereld van verschil, over tekeningen van
Heerenveen en omgeving van vroeger en nu
Deze lezing werd gezamenlijk met de bibliotheek
georganiseerd in het kader van de maand van de
geschiedenis.
8
Veenbrief
De Veenbrief verscheen in 2016 vier keer, en zoals we gewend zijn opende
voorzitter Jo Geveke ieder nummer.
Karin de Jong schreef een artikel onder de titel “Negentig jaar en drie generaties
Overdiep Herenmode”.
Wibbo Westerdijk schreef over een beeld waarvan hij allerminst vrolijk werd:.
een Vietnamese loempiaverkoper die plaats had genomen op het Gemeenteplein,
in de schaduw van Oenemastate en het oude postkantoor.
Aflevering 3 van de serie Genealogie was te vinden op pagina 8-9 en geschreven
door Piet Offringa.
Op pagina 12 wordt reclame gemaakt voor de komende tentoonstelling in het
HIP over: “Van Jeugddrumband tot Marching band”.
Naast de gebruikelijke tweemaandelijkse lezingen in het Kunstcafé van Museum
Heerenveen trekt de Werkgroep Oud-Heerenveen 2016 de wijken in. Buurtvereniging
Flora krijgt hiervan de primeur.
In het hart van dit nummer een foto over twee pagina’s van boerderij Donglust
in Oranjewoud. Toen nog in redelijke staat.
Abe Lenstra komt op pagina 19 in beeld, onder de titel “Abe had beet!” Tijdens
een oefenperiode in Den Helder bleek dat Abe niet alleen goed kon voetballen,
maar ook een goede visser was.
Gerrit Scheenstra schreef over Johan Wardenier, een man die in de dertiger
jaren heel Wolvega in verwarring bracht.
Het Museum Heerenveen organiseerde een fototentoonstelling over Heerenveen
in het Interbellum.
In ieder nummer van deze jaargang konden we weer genieten van de anekdotes
en herinneringen van meester-verteller Jan de Jong.
Wibbo Westerdijk zette op pagina 24 zijn serie over de Semler familie voort
onder de titel: “Het raadsel van de wapensteen”.
Nummer 2 van de 30-ste jaargang opende met een artikel van Karin de Jong
over de “Geschiedenis van de apotheek aan de Dracht in Heerenveen.
9
Pagina 7 maakte reclame voor een lezing van Bert Jonker over “Leren, werken
en wonen in de voormalige ambachtsschool.
Ook in dit nummer weer een aflevering van de rubriek toen... nu...Deze keer
over de straat met de mooie naam Achter de Kerk.
Richard Hoekstra schreef een artikel over één van zijn jeugdhelden: Bruintje
Beer.
De rubriek Biten en Brokken kwam ook weer terug, nu verzorgd door Annette
Buwalda en Simone van Velze.
Cees Sträter schrijft op pagina 14 en 15 over “Van jeugddrumband tot marchingband”.
Onder dit titel is van 20 februari tot en met 11 juni in het HIP een
tentoonstelling te zien.
Gerrit Bruinsma schrijft over “Hoe ik als kind de Tweede Wereldoorlog beleefde”.
Halbe Mulder vertelt een waar gebeurde anekdote onder de titel “De fruitschaal”.
Ook in dit nummer een vervolg van de serie over de Semler-familie. Wibbo
Westerdijk is de schrijver.
Op de laatste pagina schrijft Richard Hoekstra over de enorme hoeveelheden
Planta en Blue Band die ze in de jaren 50 gegeten moeten hebben, want er werden
tal van albums, zelfs een atlas, vol geplakt met plaatjes die je kreeg als je
een pakje margarine kocht.
Karin de Jong opent het oktobernummer met een artikel over Woonzorgcentrum
Mariënbosch dat 70 jaar bestaat.
“Het huis Lindegracht nr. 21 te Heerenveen” wordt op pagina 8-9 beschreven
door Jan Prins.
Op pagina 12 wordt aandacht geschonken aan het Fotoboek
Heerenveen/Oranjewoud.
Gerrit Bruinsma schrijft weer over de Tweede Wereldoorlog, hoe hij dit als kind
beleefde.
Annette Buwalda en Simone van Velze schrijven in de rubriek Biten en Brokken
10
over Hanna Poes, die met een pak textiel onder de arm in Heerenveen en omgeving
ventte.
Op pagina 21. “Frederik Semler: wijnkoper wordt maire van de Mairie Heerenveen”,
door Wibbo Westerdijk.
Museum Heerenveen organiseert een tentoonstelling onder de titel “Ode aan
de knipkunst”.
Het jaar wordt afgesloten met Veenbrief nummer 4, dat in december verschijnt.
Op het omslag een foto van Huize Oranjewoud.
Voorzitter Jo Geveke schrijft over Spitters die van harte welkom zijn bij de werkgroep.
En een “HOERA” voor het fotoboek van Heerenveen/Oranjewoud.
“De geschiedenis van de Vermaning in Heerenveen” is de kop boven een 3 pagina’s
groot artikel.
Simone van Velze schrijft over de Rijks-HBS aan de Fok op pagina 8-9. September
1870 bevolkten 31 leerlingen (allemaal jongens) de school aan de Fok. De
eerste klas telde 24 leerlingen, de 2e klas 7.
Op pagina 10-11 deel 2 van de geschiedenis van “Het huis Lindegracht nr. 21
te Heerenveen”.
toen... en nu... toont de Herenwal.
De Open Monumentendag was een succes. Werkgroep Oud-Heerenveen had
Johannes Sydses Crack en zijn vrouw uitgenodigd om aanwezig te zijn op hun
oude state in het centrum van Heerenveen.
Geerte Varenkamp-Kuiper haalt op pagina 18-19 herinneringen op aan haar vakanties
bij haar opa en oma die woonden aan de Mr. Halbe Binnertsstraat op
nummer 10.
Wibbo Westerdijk geeft nog een toelichting op reactie van Geerte Varenkamp.
Op dezelfde pagina reclame voor de komende tentoonstelling in het HIP over
“De Knipe troch de jierren hinne”.
Dit nummer wordt besloten met een vervolg over de Semler-familie onder de
titel “Gedrag rentmeester wankele basis voor harmonieus gezin”.
Richard Hoekstra
11
De Spittersgroep
De spittersgroep kreeg in 2016 versterking van Siep Bosma en Dennis van
Galen en bestond in het afgelopen jaar naast de genoemde heren uit Jan Prins,
Wibbo Westerdijk, Piet Offringa en Klaas Peereboom.
Een belangrijke mijlpaal in 2016 was het verschijnen, in december, van het fotoboek
“Must nou es sien”, dat werd samengesteld door Simone Boendermaker,
Annette Buwalda, Jo Geveke en de leden van de spittersgroep.
Van de hand van Wibbo Westerdijk verscheen weer regelmatig een uitgave van
HIP-time. Dit is een reeks artikelen die, aan de hand van oud fotomateriaal, de
historie van Heerenveense panden en hun bewoners beschrijven. Veel van de
artikelen waren in het afgelopen jaar gewijd aan de omgeving van het Breedpad.
Tevens werd door de spitters uitgebreid onderzoek gedaan naar de historie en
de bewoning van enkele panden op de Lindegracht. Speciale aandacht kregen
daarbij de panden waar enige tijd leden van de uit Gorredijk afkomstige familie
Leefsma hun winkel en/of woonplaats hadden. Aanleiding hiervoor was een
vraag van mevrouw Sara Kirby uit Cambridge. Zij is een nazaat van de Leefsmafamilie
en zij woonde gedurende een periode in haar jeugd in een van de panden.
Mevrouw Kirby leverde ook zelf een belangrijke bijdrage aan de resultaten
van dit onderzoek.
Ook andere panden op de Lindegracht zijn nog steeds onderwerp van onderzoek.
Van de resultaten hiervan wordt in de Veenbrief regelmatig verslag gedaan
In 2016 maakten de spitters Siep Bosma en Dennis van Galen een start met
het interviewen van Heerenveners, die een interessant verhaal te vertellen hebben
over de Heerenveense historie. Ook de resultaten van deze interviews zullen
in de Veenbrief worden gepubliceerd.


jaarverslag 2016 foto 2